Λοιπές Υπηρεσίες

  • Ηλεκτρικοί Πίνακες
  • Πίνακες Αυτοματισμού για Βιομηχανική Χρήση
  • Στατικές μελέτες μεταλλικών κτιρίων (Βιομηχανικά κτίρια, Αποθήκες, Υπόστεγα, Πτηνοτροφεία, Βουστάσια, Ποιμνιοστάσια, Θερμοκηπιακές & Ειδικές Κατασκευές)
  • Ηλεκτρικοί πίνακες-αυτοματισμοί για βιομηχανικές εφαρμογές.
  • Συστήματα Αερισμού, Ψύξης, Θέρμανσης. Ηλεκτρονικά Όργανα.
  • Αντιανεμικά συστήματα πλαγιοκάλυψης για κτηνοτροφικές μονάδες.
  • Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ).

Βρείτε μας στο Youtube